top of page

กรณีไม่สามารถแจ้งชำระเงินได้
ติดต่อทีมงาน

กรอกข้อมูลการชำระเงิน
อัพโหลดสลิป
a03cf5e37b4b1d0b376ad04a6b39e0b3.png
เลือกธนาคารที่โอนเข้า
สินค้าซื้อแล้วจะไม่ได้รับเปลี่ยน/คืน ยกเว้นกรณีทางบริษัทส่งสินค้าผิดหรือสินค้ามีตำหนิ

หลังจากกดแจ้งชำระเงินแล้ว "กรุณารอระบบซักครู่"

bottom of page